งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

รายงานผลิตผล (สผ.5)
» แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

» แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

»แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 
»แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563    
»แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ประกาศ ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2565
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงาน

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2564
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
 โครงการศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจสารภีเซอร์วิส
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ Accounting copy center
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ welding job Idea

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงาน

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2562
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ ฟาร์มไก่ไข่
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ ฟาร์มเห็ดนางฟ้า
โครงการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการประกวดแผนธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

<<ผลงานและรางวัล>>

<<ภาพประกอบกิจกรรม>>

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ปีการศึกษา  2565

 


โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา  2565

 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2565

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา  2564

 

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ปีการศึกษา  2564

 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2564

โครงการนิเทศติดตามให้คำแนะนำ และคำปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 


โครงการอบรมศักยภาพผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา 2563     

 

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา  2563

 


โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2562

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

 

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 

โครงการศึกษางาน ปีการศึกษา 2562

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิ 

 

 

 


มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

 

บ่มเพาะ
Orientation: 1