งานปกครอง

ระเบียบและข้อบังคับ

»รายงานผลการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา 2-62
»รายงานผลการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา 1-63

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2565
โครงการป้องกันความเสี่ยง 5 ด้าน (ตรวจสารเสพติดและการตั้งครรภ์ของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมตรวจร่างกายห่างไกลยาเสพติด

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมตรวจร่างกายห่างไกลยาเสพติด
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ::
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
โครงการส่งเสริมสนันสนุุุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ยาเสพติด ป้องกัน ความเสี่ยง 5 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมป้องกันความเสี่ยง 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม กิจกรรมตรวจร่างกายห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการป้องการติเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้หญิงจังหวัดอุบลราชธานี ประจำีการศึกษา 2562
โครงการส่งเสริมสนันสนุุุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562