งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

รายงานสรุปการดำเนินโครงการ
– โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2565
– โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2563
– โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562
– โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2561

– โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565
– โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564
– โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
– โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของสถานศึกษา
การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
การรายงานสถานการณ์ COVID-19