งานโครงการพิเศษ

คำสั่ง
»คำสั่ง FIX IT -จิตอาสา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

สรุปผลรายงานการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2565
»โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพานักเรียนนักศึกษา ออกบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน
»โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
»โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สรุปผลรายงานการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2564
»โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
»โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565

สรุปผลรายงานการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2563
»โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพานักเรียน นักศึกษา ออกบริการอำเภอเคลื่อนที่
»โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สรุปผลรายงานการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2562
»โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562
»โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำนักเรียน นักศึกษาร่วมพัฒนา ปรับปรุงวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำนักเรียน นักศึกษาร่วมพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนบ้านโหง่นขาม ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพานักเรียน นักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพานักเรียน นักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา จัดทำโต๊ะทราย ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
»โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
»โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
»โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงรานตื พ.ศ.2562