งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

»สรุปผลประเมินความต้องการการเปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
»สรุปผลประเมินความต้องการการเปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

แผนการเรียนหลักสูตร
แผนการเรียนหลักสูตรปวช.และหลักสูตร ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563
แผนการเรียนหลักสูตรปวช.และหลักสูตร ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562
แผนการเรียนหลักสูตรปวช.และหลักสูตร ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
แผนการเรียนหลักสูตรปวช.และหลักสูตร ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัทวาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด
แผนการฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อหลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาช่างเครื่องกล (ปวช.)
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเครื่องกล
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ปวส.)
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาช่างอุตสาหการ (ปวส.)
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็กทริก จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ปวส.)
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)
»รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565
»โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
»โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน  ระดับภาค
»โครงการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564
»โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom
»โครงการครูคลังสมอง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มวิชาชีพ
»โครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
»โครงการห้องเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียน สพฐ.
»โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
»โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

»โครงการครูคลังสมอง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562

สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน
– สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
– สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
– สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

– สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินกาารนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน
– รายงานการประเมินกาารนิเทศการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
– รายงานการประเมินกาารนิเทศการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

– รายงานการประเมินกาารนิเทศการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ