งานวัดผลและประเมินผล

สรุปผลการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2565
โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน (สอบปลายภาคเรียน)  ประจำภาคเรียนที่  1/2565

สรุปผลการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2564
โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน (สอบปลายภาคเรียน)  ประจำภาคเรียนที่  2/2564
โครงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน (สอบปลายภาคเรียน)  ประจำภาคเรียนที่  1/2564
โครงการติวสอบมาตรฐานทางการศึกษา (Pre V-NET)
โครงการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (V-NET)
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


สรุปผลการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2563

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีการศึกษา 2563
โครงการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ: แจ้งยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563