บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวประภัสสร นาสูงชน
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวประไพพร สีบุญ
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายทองดี ขันขวา
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานทะเบียน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายอิทธิพล รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางปวริศ เทียนหอม
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานบุคลากร
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายอุดมศักดิ์ อร่ามเรือง
ครู พิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายธนกฤต เจริญสุข
ครู พิเศษสอน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน