บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางกัลยาณี พรมดอน
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา บช.บ การบัญชี

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์
ครู (คศ.1)

หัวหน้างานการเงิน
วุฒิการศึกษา บช.บ. การบัญชี

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวนันทพร สมวาส
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานสวัสดิการรักเรียน นักศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.บ. การบัญชี

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวสุพรพักตร์ อรัญมิตร
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
วุฒิการศึกษา บธ.บ. การบัญชี

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวภัทธิราภรณ์ อาจศรี
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี
วุฒิการศึกษา บช.บ. การบัญชี

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน