บุคลากรแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวภณิดา ไชยวรรณ
ครูพิเศษสอน

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วุฒิการศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
ครู (คศ.1)

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
วุฒิการศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวปวรรณวรีย์ ไชยรัตน์
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายพิชชานันท์ พวงน้อย
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิฒิการศึกษา บธ.บ. การตลาด

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน