บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวมัณฑนา แสวงวงศ์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วุฒิการศึกษา วท.บ.เคมี

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวธนพร ลาวิลาศ
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
ครู (คศ.1)

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายทรงยศ วรรณทาป
ครูพิเศษสอน

ครูที่ปรึกษา อวท.
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.พลศึกษา

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวถิรพร กุลบุตร
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวศิริลักษณ์ คำหาญาติ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวนิตยา นวลใส
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ร.บ.รัฐศาสตร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายปกรณ์เกียรติ เพ็ชรรัตรน์
ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวเพ็ญนภา ไชยหล่อ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวนริศรา ภีระคำ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวปฏิมาพร เทศาราช
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวนวรัตน์ ดอนสามารถ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวกิตติมา ประวาฬ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาจีน

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาอังกฤษ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวณัฐฌา ขำตา
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาอังกฤษ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวอัญริญ ล้อเจริญ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน