บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุวรรณ แสงโชติ
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายธีระพงษ์ หาระวงค์
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วุฒิการศึกษา อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายวีรพงษ์ ดุจดา
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน
วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายสุบัน เทียนหอม
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายพุฒินันท์ สุดหล้า
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน