บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายพูลสวัสดิ์ คำเสน
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายณัฐวัฒน์ คำโคตร
ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ค.อบ. วิศวกรรมการเชื่อม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวนฤภร บุญคำ
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ค.อบ. วิศวกรรมการเชื่อม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวศิริวรรณ บุญมาก
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา อศ.บ.เทคโนโลยีการเชื่อม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน