บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวชิระ เลิศประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายอมร วงคำเหลา
ครูพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายจิรพงศ์ ศรีสาร
ครูพิเศษ

หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วุฒิการศึกษา อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายวรพงศ์ เกตุกะราช
ครูพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวเครื่องกลและการผลิต

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายทรงพล โพสาวัง
ครูพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน