บุคลากรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวสุธิมา สูงสนิท
ครูพิเศษสอน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วุฒิการศึกษา คอ.บ. วิศวกรรมโยธา

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายพัฒนชัย ขยันกลาง
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมโยธา

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน