บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชินท์ณภัทร นิลกิจ
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิการศึกษา วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายประเสริฐ ไกรษี
ครู (คศ.1)

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิฒิการศึกษา วศ.บ. วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายวุฒิพันธ์ สายเล็น
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานพัสดุ
วุฒิการศึกษา วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายชาญยุทธ กาละมาตร
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานปกครอง
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายภัทรฉัฐ แพงแก้ว
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วุฒิการศึกษา วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายยุรนันท์ สมาฤกษ์
ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน