บุคลากรแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ศรี
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
วิฒิการศึกษา ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวศิรินภา โคตรทาดา
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยว

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นางสาวจันทร์สุดา ลือชา
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การจัดการท่องเที่ยว

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน