ทำเนียบผู้บริหาร

นางชัญญณัท จันเทพา

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

facebookyoutubeportfolio
นายสว่าง สัตย์ธรรม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

facebookyoutubeportfolio
นางเตือนใจ ไพคำนาม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

facebookyoutubeportfolio
นางสาวเยาวนิดา สุภาษร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

facebookyoutubeportfolio
นางสาวธนาวดี พิมราช

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

facebookyoutubeportfolio

เผยแพร่งานวิจัยของผู้บริหาร