บุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเยาวนิดา สุภาษร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

facebookyoutubewebsite
นางสาวธนพร ลาวิลาศ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

facebookyoutubewebsite
นายประเสริฐ ไกรศรี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

facebookyoutubewebsite
นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

facebookyoutubewebsite
นายชาญยุทธ กาละมาตร

หัวหน้างานปกครอง

facebookyoutubewebsite
นายวีรพงษ์ ดุจดา

หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

facebookyoutubewebsite
นางสาวนันทพร สมวาส

หัวหน้างานสวัสดิการรักเรียน นักศึกษา

facebookyoutubewebsite
นายทัศนัย คงทน

หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ

facebookyoutubewebsite
นางสาวพรวิมล บุญม่วงมา

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นายธนากร สมวาส

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวเพ็ญพักตร์ หลักคำ

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite