ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธนาวดี พิมราช

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

facebookyoutubewebsite
นางสาวประไพพร สีบุญ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

facebookyoutubewebsite
นายอิทธิพล รุ่งเรือง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

facebookyoutubewebsite
นางสาวปวรรณวรีย์ ไชยรัตน์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

facebookyoutubewebsite
นายยุรนันท์ สมาฤกษ์

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

facebookyoutubewebsite
นายณัฐวัฒน์ คำโคตร

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

facebookyoutubewebsite
นายจิรพงศ์ ศรีสาร

หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

facebookyoutubewebsite
นางสาวปัญจมาพร สองแสน

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวเครือแก้ว ใจแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นายรัตนพล ใจหาญ

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite