ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสว่าง สัตย์ธรรม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

facebookyoutubewebsite
นายประสิทธิ์ วงค์โพธิศาร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

facebookyoutubewebsite
นายทองดี ขันขวา

หัวหน้างานทะเบียน

facebookyoutubewebsite
นายวุฒิพันธ์ สายเล็น

หัวหน้างานพัสดุ

facebookyoutubewebsite
นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์

หัวหน้างานการเงิน

facebookyoutubewebsite
นายพรเทวัน บัวศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

facebookyoutubewebsite
นางปวริศ เทียนหอม

หัวหน้างานบุคลากร

facebookyoutubewebsite
นายธนกฤต เจริญสุข

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

facebookyoutubewebsite
นายนพรัตน์ จันทรกาญจน์

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวสิริญญา บัวชุม

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวจรัสศรี แสงโชติ

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวยุวธิดา เคหวัตร

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวเจวดี ศรีวงษ์

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวณัฐธิชา คงทน

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวรุ่งทิวา ใจหาญ

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวอทิตยา สัตย์ธรรม

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวศุภิสรา เจริญท้าว

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นายสุบรรณ จันทร์แรม

พนักงานขับรถ

facebookyoutubewebsite
นายสุธา ศรีเนตร

พนักงานขับรถ

facebookyoutubewebsite
นายณรงค์ฤทธิ์ พรมสิงห์

พนักงานขับรถ

facebookyoutubewebsite
นายสมบูรณ์ สงวนพิมพ์

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายไพรี คำแพง

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายนิยม จิตนอม

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายทวี ชมกลิ่น

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายวัฒนา สมสูง

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายชุมพร ขันขวา

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายชาญชัย จันทนา

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นายมานิตย์ โคตรพุ้ย

นักการภารโรง

facebookyoutubewebsite
นางขันตรี จิตนอม

แม่บ้าน

facebookyoutubewebsite
นางสาวดวงจิตร วงศแก้ว

แม่บ้าน

facebookyoutubewebsite
นายสุณีย์ ท่าหาญ

ยามรักษาการณ์

facebookyoutubewebsite
นายประวิทย์ วันโท

ยามรักษาการณ์

facebookyoutubewebsite
นายทองปลิว วงศรี

ยามรักษาการณ์

facebookyoutubewebsite