ฝ่ายวิชาการ

นางเตือนใจ ไพคำนาม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

facebookyoutubewebsite
นางสาวประภัสสร นาสูงชน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

facebookyoutubewebsite
นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

facebookyoutubewebsite
นายธนภัทร ไพคำนาม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

facebookyoutubewebsite
นายวชิระ เลิศประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

facebookyoutubewebsite
นายชินท์ณภัทร นิลกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

facebookyoutubewebsite
นายสุวรรณ แสงโชติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

facebookyoutubewebsite
นายพูลสวัสดิ์ คำเสน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

facebookyoutubewebsite
นายไชยา สมาฤกษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

facebookyoutubewebsite
นายปรีชา สร้างทองคำ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

facebookyoutubewebsite
นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

facebookyoutubewebsite
นางสาวภณิดา ไชยวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

facebookyoutubewebsite
นางสาวมัณฑนา แสวงวงศ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

facebookyoutubewebsite
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

facebookyoutubewebsite
นายธีรพงษ์ หาระวงค์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

facebookyoutubewebsite
นายภัทรฉัฐ แพงแก้ว

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

facebookyoutubewebsite
นายปกรณ์เกียรติ เพ็ชรรัตรน์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

facebookyoutubewebsite
นางสาวกิ่งแก้ว แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวสุจิตรา เคนสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวนัฐมนต์ ทีฆายุพรรค

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite
นางสาวสไบทิพย์ กอบแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

facebookyoutubewebsite