ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ได้ดำเนินโครงการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566 ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เพื่อให้ผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และปวส.2 จัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงงานทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ในกระบวนการวิจัยและนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์และโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน นำไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและชุมชนต่อไป  โดยมีผลงานจำนวน 227 ผลงาน  มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น  12 ผลงาน