ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานป

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมวินัยอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2566 นางชัญญณัท อินเทพา ผู้อํานว

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แผนกวิชาการบัญชีและห้องเรียน

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี  ดำเนินโครงการส่งเสริม

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

        วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยหมว

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

Read more