ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ได้ดำเนินโครงกา

Read more
ข่าวสาร

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ ได้กำหน

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แผน 4 ปี)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

Read more
ข่าวสาร

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บริการชุมชน KM-TECH Service) ปีงบประมาณ 2566

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณล

Read more
ข่าวสาร

โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทํางาน ประจําปีงบประมาณ 2567

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินโครงการอ

Read more
ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิทยา

Read more
เอกสารดาวน์โหลด

[เอกสาร] การจัดทำข้อมูลสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 สถานศึกษาขนาดใหญ่

รายละเอียดเอกสาร ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร 1 คำสั่งแ

Read more
เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more