ข่าวสาร

โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26-30 มีนาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการ

Read more
ข่าวสาร

โครงการหลักสูตรระยะสั้นวิชางานปูกระเบื้อง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ได้จัดการเรียนการสอนโครงการหล

Read more
ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทย

Read more
ข่าวสาร

โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยฝ่ายวิชาการได้จัดทำโครงการประเม

Read more
ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยฝ่ายวิชาการได้ดำเนินโครงการส่งเ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ได้ดำเนินโครงกา

Read more
ข่าวสาร

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ ได้กำหน

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แผน 4 ปี)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

Read more