ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทย

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ได้ดำเนินโครงกา

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แผน 4 ปี)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิทยา

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

รับป้ายสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐโดยฝ่ายวิชาการได้โครงการส่งเสริมคุณ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางงานบัญชีในยุคดิจิทัล สำหรับนักเรียน และครูแผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  ได้ดำเนินโครงก

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2566

งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายแผนงานแล

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก 100%

ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอ

Read more