ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[คลิก] ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ