ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564