ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture ) ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยนำนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture ) ประจำปีการศึกษา 2565