ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก คือ นายอัคเวช สาริบุตร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “ช่างซ่อมพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่”