ข่าวสาร

โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565

 

ส่วนตัว: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนแกนประถมมัธยม ประจำปีการศึกษา 2562

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ
สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและรายชื่อสถานประกอบการ ภาคเรียน 1-2564
สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและรายชื่อสถานประกอบการ ภาคเรียน 2-2564
 สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่ 1-2563
 สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการ  ภาคเรียนที่ 2-2563
 สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและรายชื่อสถานประกอบการ ภาคเรียน 1-2562
 สรุปรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและรายชื่อสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2-2562

หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
 รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเครื่องกล
 รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัทวาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 2562

รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2565
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ
โครงการสร้างเสริมวินัยอุตสาหกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
โครงการส่งครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมรับ-ส่ง นักเรียนฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2564
โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English training online course for teacher) รูปแบบออนไลน์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมรับ-ส่ง นักเรียนฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2562
โครงการปัจฉิมนิเทศ สัมมนา และนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพที่กลับจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการเสริมสร้างวินัยอุตสาหกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการส่งครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการนิเทศกำกับติดตามนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา2562

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ
[1] แบบฟอร์มข้อมูลการฝึกงาน
[2] สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
[3] หนังสือยินยิอมจากผู้ปกครอง
[4] หนังสือยินยิอม ฝึกงานโควิด 19