ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย(อวท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2565
ณ จังหวัดหนองคาย