ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางงานบัญชีในยุคดิจิทัล สำหรับนักเรียน และครูแผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางงานบัญชีในยุคดิจิทัล  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  โดย นายวีระยุทธ คชศิลา ให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี SmartBiz” ซึ่งจะดำเนินโครงการในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และระดับ ปวส.2 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลาย และเข้าใจถึงมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการจุดหมายของหลักสูตร