ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐโดยฝ่ายวิชาการได้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา