บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวชิระ เลิศประเสิศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอมร วงคำเหลา

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายจิรพงศ์ ศรีสาร

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายวรพงศ์ เกตุกะราช

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายทรงพล โพสาวัง

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน