ฝ่ายวิชาการ

นางเตือนใจ ไพคำนาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวมัณฑนา แสวงวงศ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายธีระพงษ์ หาระวงค์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายภัทรฉัฐ แพงแก้ว

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายปกรณ์เกียรติ เพ็ชรรัตรน์

หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล

นางสาวถิรพร กุลบุตร

หัวหน้างานวิทยบริการ และห้องสมุด

นางสาวประภัสสร นาสูงชน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนภัทร ไพคำนาม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางกัลยาณี พรมดอน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายพูลสวัสดิ์ คำเสน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายชินท์ณภัทร นิลกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายวชิระ เลิศประเสิศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสุวรรณ แสงโชติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปรีชา สร้างทองคำ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวสุธิมา สูงสนิท

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวภณิดา ไชยวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวกิ่งแก้ว แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุจิตตรา เคนสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนัฐมนต์ ทีฆายุพรรค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวชลธิชา อุ่นวิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ