บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายพูลสวัสดิ์ คำเสน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายณัฐวัฒน์ คำโคตร

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นางสาวนฤภร บุญคำ

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นางสาวศิริวรรณ บุญมาก

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ