ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธนาวดี พิมราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวประไพพร สีบุญ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายอิทธิพล รุ่งเรือง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปวรรณวรีย์ ไชยรัตน์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายยุรนันท์ สมาฤกษ์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายณัฐวัฒน์ คำโคตร

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

นายจิรพงศ์ ศรีสาร

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวปัญจมาพร สองแสน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวเครือแก้ว ใจแก้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ