ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสว่าง สัตย์ธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายทองดี ขันขวา

หัวหน้างานทะเบียน

นายวุฒิพันธ์ สายเล็น

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์

หัวหน้างานการบัญชี

นางปวริศ เทียนหอม

หัวหน้างานบุคลากร

นายพรเทวัญ บัวศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนกฤต เจริญสุข

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวสิริญญา บัวชุม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวจรัสศรี แสงโชติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวยุวธิดา เคหวัตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเจวดี แน่นอุดร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพิชัย อาษาสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวณัฐธิชา คงทน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวศุภิสรา เจริญท้าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวประถมพร จิตนอม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายฤทธิพงษ์ เหลากลม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร