บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวธนพร ลาวิลาศ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวมัณฑนา แสวงวงศ์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายทรงยศ วรรณทาป

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวถิรพร กุลบุตร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริลักษณ์ คำหาญาติ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนิตยา นวลใส

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปกรณ์เกียรติ เพ็ชรรัตรน์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเพ็ญนภา ไชยหล่อ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปฏิมาพร เทศาราช

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนวรัตน์ ดอนสามารถ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกิตติมา ประวาฬ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวณัฐฌา ขำตา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอัญริญ ล้อเจริญ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเจียรไน กาญจนะโกมล

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์