บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชินท์ณภัทร นิลกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒิพันธ์ สายเล็น

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายประเสริฐ ไกรษี

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายชาญยุทธ กาละมาตร

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายภัทรฉัฐ แพงแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายยุรนันท์ สมาฤกษ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์