ผู้บริหาร

นางชัญญณัท จันเทพา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

นายสว่าง สัตย์ธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางเตือนใจ ไพคำนาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวเยาวนิดา สุภาษร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวธนาวดี พิมราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ