งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ งปม.2567
แผนปฏิบัติราชการ งปม.2566
แผนปฏิบัติราชการ งปม.2565
แผนปฏิบัติราชการ งปม.2564

งบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ 2567

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565-2568 (แผน 4 ปี)

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ งปม.2566
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ งปม.2565
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ งปม.2564

ขออนุมัติปรับแผน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เอกสารรายงาน  ปค.4 ปค.5