บุคลากรแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวภณิดา ไชยวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์

ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาวปวรรณวรีย์ ไชยรัตน์

ครูประจำแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นายพิชชานันท์ พวงน้อย

ครูประจำแผนกวิชาธุรธุรกิจค้าปลีก