บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวประภัสสร นาสูงชน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวประไพพร สีบุญ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอิทธิพล รุ่งเรือง

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายทองดี ขันขวา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางปวริศ เทียนหอม

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอุดมศักดิ์ อร่ามเรือง

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนกฤต เจริญสุข

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ