ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเยาวนิดา สุภาษร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประเสริฐ ไกรษี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวธนพร ลาวิลาศ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

นายชาญยุทธ กาละมาตร

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวนันทพร สมวาส

หัวหน้างานงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายวีรพงษ์ ดุจดา

หัวหน้างานงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

นายทรงยศ วรรณทาป

ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายทัศนัย คงทน

หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ

นายดนุศร มั่งคั่ง

หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวพรวิมล บุญม่วงมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายธนากร สมวาส

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเพ็ญพักตร์ หลักคำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา