บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางกัลยาณี พรมดอน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวนันทพร สมวาส

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุพรพักตร์ อรัญมิตร

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวภัทธิราภรณ์ อาจศรี

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี