บุคลากรแผนกวิชาก่อสร้าง

นางสาวสุธิมา สูงสนิท

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายพัฒนชัย ขยันกลาง

ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง