บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุวรรณ แสงโชติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายประสิทธิ์ วงศ์โพธิสาร

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธีระพงษ์ หาระวงค์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายวีรพงษ์ ดุจดา

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุบัน เทียนหอม

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายพุฒินันท์ สุดหล้า

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์