บุคลากรแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ศรี

ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสาวศิรินภา โคตรทาดา

ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสาวจันทร์สุดา ลือชา

ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว