ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ(ร่าง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ(ร่าง)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟลประกาศ

DATA CENTER
powered by : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://www.km-tech.ac.th